ĐIỀU KIỆN - ĐIỀU KHOẢN CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Áp dụng trên hệ thống cửa hàng Canifa toàn quốc kể từ ngày 14/08/2023 cho đến khi có thông báo mới.

Chữ viết tắt:

Chữ viết tắt Giải nghĩa
CBNV Cán bộ nhân viên
CSKH Chăm sóc Khách hàng
CBLQ Các bên liên quan
TN CSKH Trưởng nhóm Chăm sóc khách hàng
NVCH Nhân viên Cửa hàng
KH Khách hàng
KHTT Khách hàng thân thiết

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

1.1. 1.1. Điều kiện – Điều khoản (“ĐKĐK”) Chính sách Khách hàng 2023 của (“Chương trình”) này được áp dụng đối với Khách hàng thành viên (KHTV) và Công ty Cổ phần Canifa

1.2. KHTV là tất cả các cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên đăng ký hợp lệ tham gia Chương Trình, sở hữu tài khoản định danh khách hàng Canifa (“Tài Khoản”) và đã kích hoạt, sở hữu thẻ khách hàng thân thiết (“Thẻ Canifa”), bao gồm thẻ vật lý và/hoặc ứng dụng di động Canifa và/hoặc tài khoản của khách hàng trên website canifa.com (“Trang Web”) do Canifa quản lý vận hành và khai thác hoặc một hình thức khác theo quy định của Chương Trình tùy từng thời điểm.

1.3. Bằng việc tham gia Chương Trình, KHTV thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với ĐKĐK này và toàn bộ các chính sách của Chương Trình được công bố công khai trên Trang Web và sẽ được cập nhật tùy từng thời điểm. Nếu KHTV là người chưa đủ 15 tuổi hoặc khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật, KHTV cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận từ cha mẹ, người đại diện theo pháp luật, tùy từng trường hợp áp dụng, để đăng ký tham gia Chương Trình và mở Tài Khoản. Trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật khác, tùy từng trường hợp áp dụng, cần hỗ trợ để KHTV hiểu rõ, đồng ý và thay mặt chấp nhận những ĐKĐK của Chương Trình này, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình sử dụng Tài Khoản hoặc các dịch vụ của Canifa.

2. Quyền và trách nhiệm của KHTT, Canifa

2.1. KHTV sẽ được hưởng các quyền lợi cơ bản của chủ Thẻ Canifa /chủ Tài Khoản và các ưu đãi riêng tùy vào phân hạng KHTV theo nội dung Chương Trình được công bố công khai trên Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau: (1) Được thăng hạng và nhận ưu đãi; (2) Tham gia các chương trình khuyến mại/ưu đãi dành riêng cho chủ Thẻ Canifa /chủ Tài Khoản từ Canifa.

2.2. KHTV có quyền truy cập, tra cứu thông tin cá nhân, hạng thành viên, giá trị tích lũy trong Tài Khoản thông qua các phương thức khác nhau như liên hệ nhân viên CSKH/ NV Thu ngân hoặc Trang Web hoặc ứng dụng di động Canifa.

2.3. KHTV tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc được hưởng các lợi ích từ Chương Trình trong chính sách khách hàng 2023.

2.4. Mỗi KH hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sử dụng duy nhất của Thẻ Canifa /Tài Khoản, có trách nhiệm tự bảo quản Thẻ và bảo mật thông tin Tài Khoản của mình. KH không được cung cấp thông tin Thẻ/Tài Khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào và tự chịu trách nhiệm nếu thực hiện không đúng quy định này.

2.5. KH đồng ý cho Canifa khởi tạo, lưu trữ, duy trì, cập nhật và xử lý các dữ liệu thông tin cá nhân do KH cung cấp, cập nhật và những thông tin phát sinh từ việc KH tham gia mở và sử dụng tài khoản (“Dữ Liệu”) và đồng ý cho Canifa sử dụng các Dữ Liệu này cho các mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn: Phục vụ KH thực hiện các giao dịch theo quy định của tài khoản, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của Canifa. Tất cả các Dữ Liệu sẽ được bảo vệ và được sử dụng theo quy định tại Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin được công bố công khai trên Trang Web và cập nhật tùy từng thời điểm.

2.6. Trường hợp thông tin cá nhân của KH có thay đổi so với thông tin đã đăng ký, KH có nghĩa vụ cập nhật kịp thời thông tin thay đổi qua Trang Web, Mobile App Canifa, Tổng Đài, cửa hàng Canifa để tránh việc sử dụng Thẻ/Tài khoản trái quy định. Canifa không chịu trách nhiệm đối với các sai sót, mất mát và các thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến KH do thông tin không được cập nhật kịp thời theo quy định tại ĐKĐK này.

2.7. Mọi thông báo/khiếu nại của KH đến Canifa phải được thực hiện thông qua Tổng Đài, email của Phòng Phát triển khách hàng, hệ thống cửa hàng của Canifa hoặc các hình thức khác theo quy định của Canifa tùy từng thời điểm.

2.8. Canifa có quyền đề nghị KH cung cấp thông tin và/hoặc xuất trình giấy tờ cá nhân hợp lệ ngay khi Canifa phát hiện KH thực hiện các hành vi quy định tại điều II.11 hoặc được nhận các ưu đãi trong một số trường hợp.

2.9. Canifa được miễn trách nhiệm trong trường hợp: (1) Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của Canifa; (2) Khi Thẻ bị lợi dụng trong trường hợp Thẻ bị mất cắp/thất lạc/lộ thông tin Tài Khoản mà chủ thẻ không kịp thời thông báo cho Canifa.

2.10. Canifa không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng làm mất điện thoại, mất sim điện thoại dẫn đến thông tin tài khoản bị lộ mà chủ tài khoản không thông báo mất tài khoản tới Canifa.

2.11. Canifa được quyền từ chối cung cấp, hủy, truy đòi hoặc thu hồi những ưu đãi, điểm trong Tài Khoản đã hoặc sẽ nhận được theo các chương trình ưu đãi, khuyến mại mà không cần thông báo trước với KH trong các trường hợp: (1) Canifa không thể chuyển điểm/ ưu đãi cho khách hàng do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của Canifa; (2) Điểm được ghi có không chính xác, không hợp lệ vào Tài Khoản theo quy định; (3) KH có dấu hiệu sử dụng các công cụ hoặc phương thức gian lận nhằm trục lợi; (4) KH vi phạm các quy định của Chương trình/Chính sách ưu đãi được Canifa thông báo tại từng thời điểm; (5) Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.

2.12. Canifa không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của KH liên quan đến các chương trình ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

3. Chấm dứt quyền KHTT

Quyền KHTV theo Chương Trình có giá trị vô thời hạn trừ khi bị chấm dứt trong những trường hợp sau:

3.1. KHTV gửi yêu cầu chấm dứt cho Canifa qua địa chỉ liên lạc/email chính thức được đăng tải tại Trang Web.

3.2. KHTV cố ý sử dụng Thẻ/Tài Khoản sai quy định của Chương Trình và vi phạm ĐKĐK này.

3.3. KHTV qua đời hoặc các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật.

3.4. Khi Chương Trình chấm dứt vì bất cứ lý do gì.

3.5. Chấm dứt trong các trường hợp khác theo quy định của Chương Trình và ĐKĐK này.

3.6. Canifa bảo lưu quyền chấm dứt Chương Trình bằng cách thông báo cho tất cả KHTV trước 30 ngày thông qua Trang Web và/hoặc một phương thức phù hợp khác. Phương án giải quyết đối với các quyền lợi của KHTV của Chương Trình sẽ được công bố cùng thông báo chấm dứt Chương Trình.

4. Điều khoản chung

4.1. Tùy thuộc điều kiện thực tế, ĐKĐK của Chương Trình và các chính sách khác được công bố trên Trang Web có thể được sửa đổi/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của Canifa và sẽ được thông báo cho KHTV trên Trang Web.

4.2. Giải quyết tranh chấp: ĐKĐK này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến ĐKĐK này sẽ được các bên cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng đàm phán không thành công trong vòng 30 (ba mươi) ngày, các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.